Verkoopvoorwaarden

Door de plaatsing van de bestelling verklaart elke klant de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 • NaviClass is een merknaam van de PTCE BVBA.
  Overal waar in deze voorwaarden NaviClass gebruikt wordt geldt dit onverwijld ook als PTCE BVBA.
 • NaviClass streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden.
 • NaviClass verbindt zich tot een middelverbintenis, waardoor zij enkel verantwoordelijk is voor elke schade die rechtstreeks veroorzaakt werd door haar schuld of door de schuld van haar aangestelde tijdens de duur van hun opdracht. De aansprakelijkheid van NaviClass is in ieder geval beperkt volgens de door haar afgesloten verzekeringscontracten. Een kopie van de verzekeringscontracten kan u aanvragen op de hoofdzetel.
 • Eventuele afwijkingen aan onze verkoopsvoorwaarden moeten schriftelijk bevestigd zijn door de zaakvoerder.

De klant

 • Elke deelnemer van een vaaropleiding verklaart geen gezondheidsbeperkingen te hebben (zoals bijvoorbeeld hartstoornissen, evenwichtsstoornissen, suikerziekte, epilepsie, enzovoort) die hem beletten om veilig een vaartuig te besturen.
 • De klant verbindt zich ertoe geen enkel personeelslid van NaviClass rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven noch tijdens de duur van het handelscontract tussen de partijen noch tijdens de periode van één jaar na de verbreking of de beëindiging ervan. Elke overtreding van deze bepaling geeft aan NaviClass het recht een schadevergoeding te eisen, die gelijk staat aan één jaar wedde van de aangeworven persoon.

Prijzen en facturen

 • NaviClass verstrekt rechtsgeldige factuur en offertes. De prijzen, die er op vermeld staan in, zijn richting gevend en vrijblijvend. Bij de prijzen is vermeld of de BTW inclusief is, als dat niet vermeld is zijn ze exclusief BTW.
 • Onze offertes zijn één maand geldig.
 • Eventuele uitzonderlijke toegestane kortingen vervallen automatisch als de betalingstermijnen niet gerespecteerd worden.
 • De prijzen zijn berekend op normale ononderbroken werkomstandigheden op basis van de door de klant gegeven informatie en de totaliteit van de offerte. Onvoorziene en abnormale omstandigheden zullen in supplement in regie worden aangerekend.

Betaling

 • Betaling: de klant die een cursus boekt – hetzij via de website of via telefoon of e-mail bevestigd – verbindt zich ertoe de factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum – de vervaldag – te betalen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Elke factuur die ons niet binnen de acht dagen na factuurdatum wordt terug gezonden, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn.
 • Betaling: Al onze facturen dienen ten laatste 2 weken voor aanvang van de opleiding, cursus of opdracht te zijn betaald anders kan NaviClass deelname niet toestaan.
 • Elke factuur die na de eerste aanmaning niet binnen veertien dagen is betaald wordt verhoogd met 10% van de factuurprijs, met een minimum van 125 euro. De wanbetalingskosten worden aangerekend aan de koper.
 • De factuur die niet betaald werd op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Annulering

 • Annulering door de klant dient schriftelijk en ondertekent te gebeuren (per brief of fax) of per e-mail met ontvangstbevestiging door NaviClass. Annulering is mogelijk tot dertig dagen voor de aanvang van de cursus of opdracht bij latere annulering dient het volledige factuurbedrag te worden betaald.
  Echter als de klant de annuleringsverzekeringsoptie heeft geboekt is hij niet zijn volledige inschrijfgeld verschuldigd maar slechts 10% na 30 dagen tot 2 weken voor aanvang en 20% in de 2 weken voor aanvang. De annuleringsverzekeringsoptie kost 4% van de cursus.
 • NaviClass zal haar diensten en leveringen mogen onderbreken in geval van overmacht zonder enig recht op schadevergoeding van de klant. Voorbeelden van overmacht zijn: schade aan een vaartuig, ziekte van een instructeur of schipper, zodanig slecht weer dat de verzekeringsvoorwaarden dit uitsluiten of de instructeur het onveilig vindt.
 • Als het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, dan heeft NaviClass het recht de geplande cursus te annuleren. De klant kan de cursus dan op een later tijdstip volgen of om creditering verzoeken.

Klachten

 • Alle klachten dienen ingediend te worden per e-mail of brief en dat binnen acht dagen na de levering van de dienst.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Omstandigheden

 • De klant verbindt zich ertoe het personeel van Naviclass/PTCE te laten werken in overeenstemming met de arbeid en veiligheidsvoorwaarden voorzien in het ARAB en alle andere wetgeving op dit gebied van kracht.
 • De kosten en infrastructuur verbonden met de opdracht zoals het ter beschikking stellen van de ruimtes, de telefoonlijnen en stroomverbruik zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • De klant verbindt zich ertoe geen enkel personeelslid van NaviClass rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven noch tijdens de duur van het handelscontract tussen de partijen noch tijdens de periode van één jaar na de verbreking of de beëindiging ervan. Elke overtreding van deze bepaling geeft aan NaviClass het recht een schadevergoeding te eisen, die gelijk staat aan één jaar wedde van de aangeworven persoon.

Opleidingsadvies nodig?

Weet U niet welke opleiding u het best kan kiezen? Of welke u het meeste baat bij heeft? Laat u gratis informeren door ons. Laat hieronder uw gegevens achter en wij contacteren U zo snel mogelijk: